יום שבת, 04 באוגוסט 2020, י"ב תמוז ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-2425199

נדל"ן ביבנה

נדל"ן בנייה פרויקטים ביבנה,דירות להשכרה ביבנה, דירות למכירה ביבנה, עסקאות נדל"ן ביבנה

"קול קורא" לוועדי בתים לקבלת מענקים לשיפוץ מבנים

משרד הבינוי והשיכון באמצעות האגודה לתרבות הדיור מעוניינים לחדש את הסיוע במתן מענקים לביצוע שיפוצים בבניינים. ‏הסיוע יינתן רק בגין בניינים שבנייתם הסתיימה לפני10 ‏ שנים או יותר ובניינים שלא קיבלו סיוע מהמשרד במהלך  10 השנים האחרונות.

פורסם בתאריך:


     

בקול קורא שפורסם ע"י משרד הבינוי והשיכון צוין כי הסיוע יינתן רק בגין בניינים בהם לא קיים רוב של דירות בדיור הציבורי וכי הסיוע יינתן רק בגין בניינים שהשיפוץ במסגרתו מבוקש המענק טרם החל. ‏יובהר, כי מרכיב הסיוע של המשרד במענקים אלו, הינו חלקי בלבד ועיקר עלויות השיפוצים ישולמו ע"י בעלי הדירות.

סוגי מענקי השיפוץ:

שיפוץ חלקי עם מענק רגיל-שיפוצים בחדר המדרגות, קומת העמודים, שיקום שבילים, ריצוף, גידור, גינון, תאורה, איטום גגות לא כולל שיפוץ מעטפת הבניין. ‏תנאי לקבלת הסיוע הינו כי הבניין נמצא באזור סטטיסטי המדורג באשכולות 1-7‏ לפי מדד סוציו כלכלי (העיר יבנה מדורגת באשכול 7) ורשימת הישובים הנכללים באזור סטטיסטי 1-7 ‏נמצאת בסניפי האגודה ובאתר האינטרנט של האגודה. גובה המענק שיינתן לא יעלה על סך של 2,500 ₪ ‏ליחידת דיור ובתנאי שהמענק למבנה לא יעלה על 50% ‏ מעלות השיפוץ הכוללת.

‏‏שיפוץ עומק- שיפוץ המתייחס לכל הרכוש המשותף ובכלל זה לפחות ל-3 ‏מהפריטים הבאים: שיפוץ מעטפת הבניין כולל כל הקירות החיצוניים, תשתית לובי, חדרי מדרגות, צבע, סיוד ואיטום גג (שיפוץ גג הבניין לרבות איטום ועבודות שיפוץ נוטפות שאושרו כחיוניות לשיפוץ עומק על-ידי נציג מטעם האגודה לתרבות הדיור). ‏תנאי לקבלת הסיוע הינו כי הבניין נמצא באזור סטטיסטי המדורג באשכולות 1-7 ‏לפי מדד סוציו כלכלי. רשימת הישובים הנכללים באזור סטטיסטי 1-7 ‏נמצאת בסניפי האגודה ובאתר האינטרנט של האגודה גובה המענק שיינתן לא יעלה על סך של 15,000 ₪
‏ליחידת דיור ובתנאי שהמענק הכולל למבנה לא יעלה על  50% ‏מעלות השיפוץ הכוללת.

‏ועד בית רשאי לקבל סיוע רק בגין אחד מסוגי השיפוץ. עלות השיפוץ הינה על פי בדיקה וקביעה של נציג מטעם האגודה לתרבות הדיור. גובה המענק הטופי ייקבע על פי כתבי הכמויות המאושרים על-ידי האגודה לתרבות הדיור. ‏התקציב לתוכנית מוגבל ולכן עם תום ההרשמה יבצע משרד הבינוי והשיכון מיון של כל ההצעות תור מתן עדיפות למאפיינים סוציו כלכליים ואחרים.

תנאים לקבלת המענק: ‏ועד בית שיקבל אישור זכאות לסיוע לשיפוץ יידרש להציג התארגנות כספית והסכם חתום עם קבלן רשום בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 1969 ‏ובהתאם לכל דין, ההסכם יכלול בין היתר, אבני דרן לתשלום וכתבי כמויות. התחלת עבודות השיפוץ
תתבצענה בתוך חודשיים ממועד קבלת אישור הזכאות.

‏לא עמד ועד הבניין במועד שנקבעו להתארגנות, תישלל ממנו הזכאות לקבלת סיוע במימון עלויות השיפוץ והמשרד יהא רשאי להעבירה, על פי שיקול דעתו לבאים בתור מבין הזכאים לסיוע. ‏יובהר, כי העברת המענק תעשה לקבלן המבצע ורק לאחר שוועד הבית הציג את כל החשבוניות המעידות על תשלום חלקו של ועד הבניין. עוד יובהר, כי האגודה לתרבות הדיור תתנה את תשלום 10% האחרונים מהמענק, בכפוף לכך שעבודות השיפוץ יסתיימו בתוך תקופה שלא תעלה על 12  ‏חודשים ממועד ההודעה על הזכייה. במקרים חריגים, ועדת החריגים במשרד תהיה מוסמכת לאשר הארכת המועד לסיום העבודות.

‏כל ההצעות לקבלת המענקים יוגשו לאגודה לתרבות הדיור, על גבי טופס הנמצא באתר www.tarbut-hadiur.gov.il‏ בצירוף המסמכים הנדרשים. ‏ההצעה תוגש לכתובת Michrazim@tarbut-hadiur.gov.il עד לתאריך 31.05.2019 בשעה 14:00 ‏.  

הכתובות והטלפונים של סניפי ומחוזות האגודה מופיעים באתר האינטרנט של האגודה. כמו כן ניתן לקבל מידע גם במשרדי האגודה לתרבות הדיור ביבנה, אצל מר בני נסימי, טל' 08-9433487, או בדוא"ל benny_n@yavne.muni.il וכן מוקד שירות הלקוחות של האגודה בטלפון 8484 ‏* (מכל טלפון).

 

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: